Blogs Powered by Trendolizer

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị cảnh cáo, cho thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng

Trending story found on thienhasu.wordpress.com
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị cảnh cáo, cho thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng
Bộ Chính trị kết luận, những vi phạm của nguyên Bộ trưởng và Bộ trưởng Thông tin Truyền thông là rất nghiêm trọng.
[Source: thienhasu.wordpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments