Blogs Powered by Trendolizer

ChanBaek- Kẻ Cao Lãnh Nhất Phiên Ngoại 2

Trending story found on miucaca.wordpress.com
ChanBaek- Kẻ Cao Lãnh Nhất Phiên Ngoại  2
Mọi người thắc mắc Triết Phong Khiết. Thì lần trước có chi tiết nói PXL và TPK giận nhau. Kể từ đó đi, PXL đã biết mình yêu BBH nên mới vậy. Sau này đưa Triết gia đến Tây quốc là nghĩa vụ và trách …
[Source: miucaca.wordpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments